Kallelse till extra årsmöte / medlemsmöte

Till medlemmarna i ideella föreningen Bombali Health Development

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE / MEDLEMSMÖTE

Tid: Tisdagen den 7 november kl 18.00

Plats: Teams-möte. Anslut till mötet från dator eller mobilapp.

Klicka här för att ansluta till mötet

Det extra mötet är kallat för att ta ställning till ett förslag om namnbyte på föreningen. Bakgrund och namnförslag beskrivs detaljerat nedan.

Notera, att du kvarstår som medlem i föreningen om du en gång har gått med och betalat en medlemsavgift. Du behöver alltså numera inte betala medlemsavgift varje år för att vara kvar som medlem.

Om du inte kan delta vid mötet, så kan du rösta med fullmakt. Så här säger stadgarna: ”Rösträtten är personlig och får utövas genom ombud med fullmakt, högst fem fullmakter per ombud”.
Om du vill använda fullmakt: Lämna fullmakt till någon som deltar i mötet, och som då visar upp fullmakten. Eller skriv i ett mail till adress  bombalihealth@gmail.com att du lämnar fullmakt till en namngiven medlem att företräda dig vid extra årsmötet 2023-11-07. Du måste givetvis ha gjort upp detta med den deltagande medlemmen.

DAGORDNING EXTRA ÅRSMÖTE/MEDLEMSMÖTE

  1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. Fastställande av dagordning.
  6. Styrelsens förslag till namnbyte. Förslaget återges nedan
  7. Mötet avslutas.

Välkomna!
Styrelsen

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vår förening behöver byta namn – bakgrund och förslag

Vi heter Bombali Health Development (BHD), benämnt efter det distrikt i norra Sierra Leone där vi började vår verksamhet 2016. Numera arbetar vi vid Njala-sjukhuset som ligger i ett annat distrikt. Det har visat sig oklokt att fortsätta använda distriktsnamnet Bombali. Dels givetvis för att vi har flyttat från Bombali. Men framförallt för att en kommande ny regim i landet kan komma att tvinga oss att jobba i det distrikt vi utsäger med vårt namn.

Omedelbart efter årsskiftet vill vi registrera vår förening nationellt. En formell nationell registrering i Sierra Leone innebär fördelar – vi kan få bidrag från staten och från NGOs (Non-Government Organizations). Vi vill då från början registrera föreningen under ett nytt namn, som inte är geografiskt bundet.

Ett namnbyte ser vi som en stadgeändring, liksom att styrelsen vill låta föreningsmedlemmarna ta ställning i frågan. Namnbytet kommer därför att beslutas av två stycken medlemsmöten. Först vid ett extra årsmöte tisdagen 7/11, därefter av ett ytterligare medlemsmöte måndagen 11/12.

Styrelsen vill att vi kan behålla initialerna BHD, som är det mycket väl etablerade namnet på oss i Sierra Leone. Styrelsen lanserar tre förslag till nytt namn:

  1. Best Health Development
  2. Bilateral Health Development
  3. Bridging Health Development

Förslag 1 syftar givetvis på att vi strävar efter bästa möjliga resultat. Förslag 2 säger att vår hjälp vill ges i ömsesidig samverkan. Förslag 3 syftar på detsamma, dock med ordvalet ”överbryggande”.

Styrelsen rekommenderar förslag 1.

Vid mötet kommer vi att ha en omröstning, varvid förslaget som får flest röster kommer att väljas.