Kallelse till extra årsmöte

Till medlemmarna i ideella föreningen Bombali Health Development

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

Tid: Måndagen den 11 december kl 18.00

Plats: Teams-möte. Anslut till mötet från dator eller mobilapp. Länk till mötet finns här nedan:

Klicka här för att ansluta till mötet

Vid extra årsmöte 2023-11-07 beslöts om namnändring av föreningen, till Bridging Health Development. En namnändring är en stadgeändring, och ska därför beslutas av två på varandra följande möten (ordinarie eller extra årsmöten). Detta extra årsmöte 11/12 avser att fatta det beslut nummer två som behövs för namnbyte.

Notera, att du kvarstår som medlem i föreningen om du en gång har gått med och betalat en medlemsavgift. Du behöver alltså inte betala medlemsavgift varje år för att vara kvar som medlem.

Om du inte kan delta vid mötet, så kan du rösta med fullmakt. Så här säger stadgarna: ”Rösträtten är personlig och får utövas genom ombud med fullmakt, högst fem fullmakter per ombud”.
Om du vill använda fullmakt: Lämna fullmakt till någon som deltar i mötet, och som då visar upp fullmakten. Eller skriv i ett mail till adress  bombalihealth@gmail.com att du lämnar fullmakt till en namngiven medlem att företräda dig vid extra årsmötet 2023-11-07. Du måste givetvis ha gjort upp detta med den deltagande medlemmen.

DAGORDNING EXTRA ÅRSMÖTE 11/12

  1. Mötet öppnas
  2. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
  3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  6. Fastställande av dagordning.
  7. Styrelsens och förra extra årsmötets förslag till namnbyte. Se mer info nedan.
  8. Mötet avslutas.

Välkomna!
Styrelsen

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Mer om förra extra årsmötet och bakgrund till namnbytet

Vid det förra årsmötet fanns tre namnförslag: 1) Best Health Development, 2) Bilateral Health Development, och 3) Bridging Health Development. Efter en god diskussion valdes med stor majoritet alternativ 3) Bridging Health Development. Det fick 25 röster, mot 4 röster för alternativ 1) och noll röster för alternativ 2).

Bakgrunden till namnbytet är denna: Vi heter Bombali Health Development (BHD), benämnt efter det distrikt i norra Sierra Leone där vi började vår verksamhet 2016. Numera arbetar vi vid Njala-sjukhuset som ligger i ett annat distrikt. Det har visat sig oklokt att fortsätta använda distriktsnamnet Bombali. Dels givetvis för att vi har flyttat från Bombali. Men framförallt för att en kommande ny regim i landet kan komma att tvinga oss att jobba i det distrikt vi utsäger med vårt namn.

Omedelbart efter årsskiftet vill vi registrera vår förening nationellt. En formell nationell registrering i Sierra Leone innebär fördelar – vi kan få bidrag från staten och från NGOs (Non-Government Organizations). Vi vill då från början registrera föreningen under ett nytt namn, som inte är geografiskt bundet. Vi vill behålla initialerna BHD, som är det mycket väl etablerade namnet på oss i Sierra Leone.