KALLELSE TILL ÅRSMÖTE / MEDLEMSMÖTE

Till medlemmarna i Bombali Health Development

Tid: Måndagen den 27 mars kl 18.00 – 20.00

Plats: Teams-möte. Anslut till mötet med länk som finns längst ned!

Notera, att du kvarstår som medlem i föreningen om du en gång har gått med och betalat en medlemsavgift. Du behöver alltså numera inte betala medlemsavgift varje år för att vara kvar som medlem.

Om du inte kan delta vid mötet, så kan du rösta med fullmakt. Så här säger stadgarna: ”Rösträtten är personlig och får utövas genom ombud med fullmakt, högst fem fullmakter per ombud”.
Om du vill använda fullmakt: Lämna fullmakt till någon som deltar i mötet, och som då visar upp fullmakten. Eller skriv i ett mail till adress  bombalihealth@gmail.com att du lämnar fullmakt till en namngiven medlem att företräda dig vid årsmötet 2023-03-27. Du måste givetvis ha gjort upp detta med den deltagande medlemmen.

Dokumenten till punkterna 6, 7 och 10 finns här

 DAGORDNING ÅRSMÖTE

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 12. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen (ordinarie och suppleanter). Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av ordförande samt 4-8 övriga ledamöter.
 13. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
  b) övriga ledamöter i styrelsen varav hälften på 2 år.
  c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
  d) revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.
 15. Årsmötet avslutas.

Efter den formella delen finns det som vanligt utrymme för mer information, frågor och förslag. Lasse Seligman kan berätta mer om årets händelser och vår verksamhet på Moyamba Government Hospital.

Välkomna till årsmötet!
Styrelsen

——————

Microsoft Teams-möte * Anslut från datorn eller mobilappen

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 355 631 145 105
Lösenord: Ky3DYS

Ladda ned Teams | Anslut på webben

Läs mer | Mötesalternativ