Med fokus på barnen i Sierra Leone

Bombali Health Development stödjer sjukhuset Moyamba Government Hospital i ett fattigt jordbruksområde i centrala Sierra Leone, och hälsoarbetet i omgivande distrikt. Vår huvuduppgift är att stödja barnavdelningarna och ge den tillräckliga resurser för att drivas långsiktigt. Vi lägger också mycket tid på att informera och utbilda för att minska användningen av giftig örtmedicin och för att få människor att söka vård i tid.

Vårt arbete i Sierra Leone

Lars Seligman reser regelbundet ner för att arbeta som läkare, och för att stödja administrationen. Vi har också många frivilliga från Sverige som hjälper till i vårt arbete, främst läkare och sjuksköterskor.

Vi ger gratis vård till alla barn under nio år. I Sierra Leone ska barn under fem år egentligen få gratis vård av staten, men det fungerar inte i praktiken, så vi går in med stöd. Det finns stora behov även för äldre barn, så vi har utvidgat till gratis vård för alla under nio år.

Det finns tre barnavdelningar vid Moyamba Government Hospital. En avdelning för vård av sjuka barn under nio år med 22 platser som kan expanderas till 35 platser, en avdelning för vård av tidigt födda barn samt barn som är yngre än 28 dagar med 13 platser som kan expanderas till 16 platser samt en avdelning för svårt undernärda barn med 10 platser som kan expanderas till 14 platser. Det finns outnyttjade lokaler i anknytning till avdelningarna som kan byggas om ifall fler platser skulle behövs. En mycket effektiv poliklinik är nyuppbyggd och utvecklas utmärkt.

Det finns 3 läkare vid sjukhuset som ibland hjälper till på barnavdelningarna. Läkararbetet på barnavdelningarna sköts normalt av 4 läkarassistenter varav en som på halvtid är ansvarig för läkemedlen till barnen, detta tillsammans med en sjuksköterska som också är ansvarig för läkemedlen på halvtid. Sammanlagt 28 sjuksköterskor arbetar vid de tre barnavdelningarna samt tre städare. Lars Seligman reser regelbundet dit för att arbeta som läkare, och för att stödja administrationen. Vi har också många frivilliga från Sverige som hjälper till i vårt arbete.

Föreningen har bidragit med utrustning, bland annat en bensindriven elgenerator. Vi ämnar även bidra med en 40 fots container med utrustning främst till barnavdelningarna men även till operationsavdelningarna och andra verksamheter vid sjukhuset som är viktiga för barnen. Alla som reser ner tar med minimal egen packning för att kunna ta med köpt och skänkt sjukvårdsutrustning och mediciner.

En del livräddande utrustning kräver elektricitet. Elektriciteten vid sjukhuset fungerar dåligt. Det finns inget elnät i området. Sjukhuset har tre dieselgeneratorer av varierande kvalitet. Tillgången på diesel är osäker. Det finns några solceller med batterier på sjukhuset, men de räcker bara till belysning på natten. Bensingeneratorn vi har köpt orkar bara driva två syrgaskoncentratorer samtidigt. Stamnätet håller på att byggas ut men det är fortfarande osäkert när Moyamba ansluts, och hur många timmar per dag det kommer att finnas el. En större anläggning solceller med batterier står på önskelistan. Den behövs för att bedriva god vård.

Antalet som får hjälp varierar kraftigt över året. Väsentligt fler barn vårdas under regnperioderna. Antalet barn som vårdas inneliggande har fördubblats under det första halvåret 2022, eftersom vi haft utåtriktad verksamhet med informerande bybesök och radioprogram. Föräldrar till barn som vårdats vid sjukhuset har även gjort god reklam för vår verksamhet.

Den absolut vanligaste sjukdomen som barnen vårdas för är malaria. Andra vanliga sjukdomar är lunginflammation, diarréer och kräkningar, omfattande sårinfektioner, brännskador, TBC, tyfoidfeber, hjärnhinneinflammation, skador av örtmedicinanvändning och skador av olyckor, främst trafikolyckor.

Sedan 2018 har vi har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll, vilket är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna). Vår förening har dock betydligt lägre administrationskostnader än detta krav, de ligger kring 4 – 5%.

Fler barn överlever

Vårdresultaten har förbättrats betydligt sedan vi startade vår verksamhet.

Vår verksamhet i Moyamba startade preliminärt med bidrag till mediciner av privatpersoner slutet oktober 2021. Föreningen stödjer barnavdelningarna i Moyamba sedan 1 januari 2022. Vi ser redan resultat av vår verksamhet. (Alla siffror jämför perioden januari – maj år 2022 med samma period 2021). Framför allt gäller det på avdelningen för barn under 9 år, där antalet vårdade barn ökat från 211 till 375 barn och dödligheten minskat från 12 till 5 %.

På de andra avdelningarna är skillnaden mindre. Sammanlagt har antalet barn ökat från 406 januari – maj 2021 till 626 samma period 2022. Dödligheten har minskat från 9 % till 6 %. Alla dessa siffror är ännu för en kort period, men indikerar dock en stor positiv påverkan av vår verksamhet.

Vår verksamhet i Sverige

Verksamheten i Sverige handlar om att säkra finansiering av verksamheten i Sierra Leone, och att sprida kunskap om landet och framförallt hälsoförhållanden i Moyambadistriktet.

Detta gör vi genom vår hemsida, vår Facebook-sida och genom att hålla föredrag för bl a sjukvårdspersonal, föreningar, på skolor och företag. Men också i spontant sammankallade, intresserade grupper.

Finansiering sker främst genom att vi samlar in pengar i samband med föreläsningarna, försäljning av gåvobevis samt genom att bearbeta institutioner, företag och enskilda givare. Att få fler månadsgivare är vår prioritet. Dessutom söker vi vägar för långsiktig finansiering via offentligt bistånd, ideella organisationer, religiösa samfund etc.

Vi vill bygga nätverk med andra organisationer och grupperingar inom olika sektorer i Sierra Leone och i Sverige. En mycket viktig samarbetspartner är Human Bridge som bidragit med en container med sjukvårdsmateriel till sjukhuset i Kamakwie. Detsamma planeras till sjukhuset i Moyamba. BHD arbetar för att läkare, annan sjukvårdspersonal eller administratörer arbetar i perioder i området. Det finns ett stort intresse att arbeta utan ersättning. Utöver Lars Seligman, som regelbundet reser ner för att arbeta på sjukhuset och i området, har flera frivilligt arbetande varit på plats med arbetsinsatser.

Alla som arbetar inom föreningen gör det helt ideellt, och har ingen som helst ersättning. De som reser för att arbeta i Sierra Leone betalar själva för resan dit och Bombali Health Development betalar endast för resan mellan flygplatsen och sjukhuset. Detta innebär mycket låga administrativa kostnader.

Mer om oss

Artiklar och reportage

Här har vi samlat artiklar från bland annat Aftonbladet och Göteborgs-Posten, som handlar om Bombali Health Development.

Administrativa dokument

Här hittar du bland annat vår årsredovisning och budget.