Med fokus på barnen i Sierra Leone

BHD stödjer sjukhuset vid Njala Universitet, campus Njala, ett fattigt jordbruksområde i centrala Sierra Leone. Vi stödjer också hälsoarbetet i omgivande distrikt. Vårt fokus är att stödja barnavdelningen och ge den tillräckliga resurser för att drivas långsiktigt. Vi lägger också mycket tid på att informera och utbilda för att minska användningen av giftig örtmedicin och för att få människor att söka vård i tid.

Vårt arbete i Sierra Leone

Lars Seligman reser regelbundet ner för att arbeta som läkare, och för att stödja administrationen. Vi har också många frivilliga från Sverige som hjälper till helt ideellt, främst läkare och sjuksköterskor, som hjälper oss både i Sierra Leone och i Sverige.

Vi ger gratis vård till alla barn under femton år. I Sierra Leone ska barn under fem år egentligen få gratis vård av staten, men det fungerar inte i praktiken, så vi går in med stöd. Det finns stora behov även för äldre barn, så vi har utvidgat till gratis vård för alla under femton år.

Det finns flera olika avdelningar vid sjukhuset men i praktiken är det bara barnavdelningen som fungerar. Barnavdelningen har för närvarande tjugo platser och behöver troligen byggas ut inom kort.

Vi har startat en poliklinik som redan innan vi officiellt öppnade hade många sökande. Det finns en läkare vid sjukhuset som ibland hjälper till på barnavdelningen. Läkararbetet på barnavdelningarna sköts normalt av tre läkarassistenter varav en som på halvtid är ansvarig för läkemedlen till barnen, detta tillsammans med en sjuksköterska som också är ansvarig för läkemedlen på halvtid. Sammanlagt arbetar 11 sjuksköterskor vid kliniken varav en som samordnare, en som chef och en på öppenvården. Dessutom arbetar två vardera labassistenter, kokerskor och städare. En person står för underhåll och är även chaufför, en ekonom på deltid samt en person samordnar med primärvård och kommun.

Lars Seligman reser regelbundet dit för att arbeta som läkare, och för att stödja administrationen. Vi har också många frivilliga från Sverige som hjälper till i vårt arbete.

Föreningen har bidragit med utrustning. Under hösten/vintern 2023 ska en stor solcellsanläggning, som vi fått som gåva av Sesol, monteras och den garanterar elektricitet hela dygnet. Denna solcellsanläggning kommer att förbättra vården väsentligt. En ambulans som vi fått av Swedish Rescurs samt annan utrustning vi fått kommer i samma container. Under vintern/våren 2024 ämnar Human Bridge även bidra med en 40 fots container med sjukvårdsutrustning, främst till barnavdelningen men även till operationsavdelningen och andra verksamheter vid sjukhuset som är viktiga för barnen. Alla som reser ner tar med minimal egen packning för att kunna ta med så mycket köpt och skänkt sjukvårdsutrustning och mediciner som möjligt.

Redan från start har många barn sökt, vilket visar på ett mycket stort behov av barnsjukvård. All vård, inklusive mediciner och mat till barnet och en vårdare, är helt gratis. Detta är av stor vikt då den mycket utbredda fattigdomen gör att föräldrarna oftast inte kan betala för vård, varför barnen inte får medicinsk behandling utan är hänvisade till örtmediciner utan bevisad effekt.

 

Den absolut vanligaste sjukdomen som barnen vårdas för är malaria. Andra vanliga sjukdomar är lunginflammation, mässling, diarréer och kräkningar, omfattande sårinfektioner, skelettinfektioner, brännskador, TBC, tyfoidfeber, hjärnhinneinflammation, skador av örtmedicinanvändning och skador av olyckor, främst trafikolyckor och fallskador. Även sjukdomar som mjältbrand, rabies, stelkramp förekommer.

Sedan 2018 har vi har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll, vilket är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna). Vår förening har dock betydligt lägre administrationskostnader än detta krav, de ligger kring 4%.

Fler barn överlever

Vårdresultaten har förbättrats betydligt sedan vi startade vår verksamhet.

I Kamakwie sänktes dödligheten från ca 5,5% till strax under 1% för de sjukhusvårdade barnen, samtidigt som antalet intagna barn ökade tiofalt. Under de 1,5 år vi arbetade i Moyamba minskade dödligheten från 12 % – 5 % och antalet vårdade barn ökade från 211 till 375, dvs med ca 78 % på den allmänna barnavdelningen. Hur många barn som räddades genom öppenvårdens insatser är svårt att beräkna.

Vår verksamhet i Sverige

Verksamheten i Sverige handlar om att säkra finansiering av verksamheten i Sierra Leone, och att sprida kunskap om landet och framförallt hälsoförhållanden i Moyamba-distriktet.

Detta gör vi genom vår hemsida, vår Facebook-sida och genom att hålla föredrag för bl a sjukvårdspersonal, föreningar, på skolor och företag. Men också i spontant sammankallade, intresserade grupper.

Finansiering sker främst genom att vi samlar in pengar i samband med föreläsningarna, försäljning av gåvobevis samt genom att bearbeta institutioner, företag och enskilda givare. Att få fler månadsgivare är vår prioritet. Dessutom söker vi vägar för långsiktig finansiering via offentligt bistånd, ideella organisationer, religiösa samfund etc.

Vi vill bygga nätverk med andra organisationer och grupperingar inom olika sektorer i Sierra Leone och i Sverige. En mycket viktig samarbetspartner är Human Bridge som bidragit med en container med sjukvårdsmateriel till sjukhuset i Kamakwie samt en container till sjukhuset i Moyamba. Ytterligare en 40 fots container planeras till sjukhuset i Njala. BHD arbetar för att läkare, annan sjukvårdspersonal eller administratörer från Skandinavien ska kunna arbeta i perioder i området. Det finns ett stort intresse att arbeta utan ersättning. Utöver Lars Seligman, som regelbundet reser ner för att jobba på sjukhuset och i området, har många frivilligt varit på plats med arbetsinsatser.

Alla som arbetar inom föreningen gör det helt ideellt, och har ingen som helst ersättning. De som reser för att arbeta i Sierra Leone betalar själva för resan dit och Bombali Health Development betalar endast för resan mellan flygplatsen och sjukhuset. Detta innebär mycket låga administrativa kostnader.

Mer om oss

Artiklar och reportage

Här har vi samlat artiklar från bland annat Aftonbladet och Göteborgs-Posten, som handlar om BHD.

Administrativa dokument

Här hittar du bland annat vår årsredovisning och budget.