KALLELSE TILL ÅRSMÖTE / MEDLEMSMÖTE 21 mars

Till medlemmarna i föreningen Bombali Health Development

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE / MEDLEMSMÖTE

Tid: Torsdagen den 21 mars kl 18.00 – 20.00

Plats: FAB Agency, Göteborgsvägen 52 i Mölndal (mitt emot Krokslätts Fabriker)
Hållplats Krokslätts Fabriker för den som åker spårvagn 2 eller 4 mot Mölndal. Bilparkering finns intill huset. –

Gå in i ingång med 52, se skylt på dörren. Lokalen ligger 1 trappa upp.

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Välkomna till årsmöte / medlemsmöte i föreningen! Meddela gärna om du kommer till mötet, men det är inget krav.

Kan göras i mail till  info@bombalihealth.nu.

Kan du inte komma, så kan du företrädas av ombud med fullmakt. Så här säger stadgarna om rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt:

”Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får utövas genom ombud med fullmakt, högst fem fullmakter per ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet”.

 

DAGORDNING ÅRSMÖTE

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

 1. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

12.Val av

 1. a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
 2. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
 3. c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
 4. d) 2 revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 5. e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 6. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
  Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

14.Årsmötet avslutas.

 

EFTER DEN FORMELLA DELEN blir det utrymme för en spännande redovisning av vad som händer på barnavdelningen i Kamakwie och hälsoarbetet i distriktet. Vi kan ställa frågor. Vi kan alla bidra i diskussionen om den fortsatta verksamheten, vi talar om vårt nyvunna 90-konto och allmänt om hur vi kan säkra långsiktig försörjning med resurser i form av personer och pengar.

Välkomna!
Styrelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published.