KALLELSE TILL ÅRSMÖTE/MEDLEMSMÖTE

Till medlemmarna i föreningen Bombali Health Development

Tid: Tisdagen den 30 mars kl 18.00 – 20.00

Plats: Skype-möte. Länk kommer att sändas ut före mötet.

 

Vi påminner om möjligheten att rösta med fullmakt, som möjliggör att många kan påverka, även de som inte kan vara med den angivna tiden. Så här säger stadgarna om rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt:
”Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får utövas genom ombud med fullmakt, högst fem fullmakter per ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet”.
Om du vill använda fullmakt: Skriv i ett mail att du lämnar fullmakt till en namngiven medlem att företräda dig vid årsmötet 2021-03-30. Mailas till adress  bombalihealth@gmail.com. Du måste givetvis ha gjort upp detta med medlemmen.

DAGORDNING ÅRSMÖTE

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokoll-justerare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (läggs på hemsidan).
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret (på hemsidan).
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret (på hemsidan).
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret (på hemsidan).
 12. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner). – En motion har inkommit – se nedan.
  12.  Fastställande av antal ledamöter i styrelsen (ordinarie och suppleanter). Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av ordförande samt 4-8 övriga ledamöter.
 13. Val av
 14. a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
 15. b) övriga ledamöter i styrelsen varav hälften på 2 år.
 16. c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
 17. d) revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 18. e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 19. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.
 20. Årsmötet avslutas.

Efter den formella delen finns det som vanligt utrymme för mer information, frågor och förslag. Denna gång är Lasse Seligman på plats på sjukhuset, och vi planerar att han kan göra en livesändning därifrån!

 

Motion till årsmötet 2021-03-30 i Bombali Health Development

Jag föreslår följande stadgeändring vad gäller §4. Där står nu: Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt. Förslag: Sista ordet byts till ”var för sig”.

Lars Seligman
verksamhetsansvarig

– – – – – – – –

Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla denna motion. Om den bifalls, kommer den att behöva godkännas vid ytterligare ett medlemsmöte, eftersom det handlar om en stadgeändring.

Välkomna!
Styrelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published.