SKA ÅRSMÖTET SKJUTAS UPP?

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Till medlemmarna i föreningen Bombali Health Development
SKA ÅRSMÖTET SKJUTAS UPP? Vi ber att alla medlemmar senast fredag 20/3 svarar ja eller nej på följande: 1) Ska årsmötet skjutas upp, med ny tid som beslutas så snart omständigheterna blir klarare?
2) Kan nuvarande styrelse ges mandat att kvarstå tills mötet hållits? Bakgrund Efter förslag och bedömning av Lars Seligman rekommenderar styrelsen att årsmötet 24/3 i Bombali Health Development skjuts upp. Vi vill dock fråga er medlemmar innan vi tar slutlig ställning. Orsaken är förstås virusfrågan, att avstå från sammankomster som inte är alldeles nödvändiga. Stadgarna säger, att årsmöte ska hållas innan mars månads utgång – detta skulle vi då frångå. Vi har tillfrågat Svensk Insamlingskontroll (som hanterar vår 90-kontostatus); de säger att vår revisor ska tillfrågas. Det har vi gjort, så här: Vår fråga till revisorn: ”Med hänsyn till virusspridningen skulle vi vilja skjuta på årsmötet till slutet av sommaren. (Enligt stadgarna ska det hållas före utgången av mars; vi har kallat till 24 mars). Vi ser inga rimliga sätt att hålla ett årsmöte via video e dyl. Vi tänkte i så fall snarast sända ut en mailfråga till alla medlemmar, med frågorna 1) kan vi skjuta upp mötet, 2) kan nuvarande styrelse kvarstå tills årsmötet varit? Vi kan ändå sända ut alla handlingar redan nu i mail (underskriven årsredovisning, revisionsberättelse, verksamhetsplan, budget). Från Svensk Insamlingskontroll säger man, att det är du ska avgöra om vi kan göra så här. Vad säger du?” Revisorns svar: ”När det gäller din fråga om årsmötet, så granskar jag att ni avger årsredovisningen i tid till årsmötet, vilket ni ju gör. Om ni sedan väljer att skjuta på mötet till efter i stadgarna angivet sista-datum, så är det något som jag kommer att granska i samband med nästa års revision. – Som revisor anser man normalt att stadgar skall följas. I detta fall när det gäller coronaviruset så är det ju en exceptionell situation. Om ni gör som du beskriver och frågar medlemmarna och sedan skjuter på mötet, så bedömer jag nu att jag inte kommer att skriva något om det i nästa års revisionsberättelse. Det är dock viktigt att årsmötet inte förskjuts mer än absolut nödvändigt, så att styrelsen kan anses åsidosätta att dess mandatperiod egentligen har gått ut.” Mot denna bakgrund låter vi frågan gå vidare till er medlemmar, och ber alltså att ni senast 20/3 besvarar de två frågorna ovan. För styrelsen i Bombali Health Development
Anders Göransson
ordförande

Leave a Reply

Your email address will not be published.