KALLELSE TILL ÅRSMÖTE / MEDLEMSMÖTE

Till medlemmarna i Bombali Health Development
Styrelsen har beslutat genomföra det framflyttade årsmötet på följande sätt:


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE / MEDLEMSMÖTE

Tid: Måndagen den 18 maj kl 18.00 – 20.00

Plats: Utomhus i trädgården hos Lasse och Inga, adress Sågspånsgatan 12, Göteborg. Med 1,5 meter mellan deltagarna. Vid regn i deras carport.

Vi påminner om möjligheten att rösta med fullmakt, som möjliggör att många kan påverka, samtidigt som antalet fysiskt medverkande kan bli rimligt. Så här säger stadgarna om rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt:
”Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får utövas genom ombud med fullmakt, högst fem fullmakter per ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet”.
Ta med underskriven fullmakt om du ska företräda andra medlemmar!

DAGORDNING ÅRSMÖTE

1.    Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.    Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.    Fastställande av dagordning.

6.    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (bifogas).

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret (bifogas).

7.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret (bifogas).

8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.


9.    Fastställande av medlemsavgifter.

10.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret (bifogas).

11.  Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner). En proposition bifogas denna kallelse.

12.  Fastställande av antal ledamöter i styrelsen (ordinarie och suppleanter). Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av ordförande samt 4-8 övriga ledamöter.

13.  Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.

b) övriga ledamöter i styrelsen varav hälften på 2 år.

c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.

d) 2 revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
(Förslag från valberedningen bifogas).

14.  Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

15.  Årsmötet avslutas.

Som vanligt finns det – utöver den formella delen – utrymme för frågor och förslag, men vi planerar inte att det blir av stor omfattning denna gång.

Välkomna!
Styrelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published.