KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE/MEDLEMSMÖTE

Till medlemmarna i föreningen Bombali Health Development

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE/MEDLEMSMÖTE

Tid: Torsdagen den 18 juni kl 18.00 – 18.30

Plats: Skypemöte
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Det extra mötet kallas för att välja en annan auktoriserad revisor. Revisionskostnaden är hög, och den nye revisorn skulle innebära en halvering av denna kostnad.

Mötet kommer att hållas som ett digitalt möte på Skype. Du som vill delta måste anmäla ditt deltagande till adress  info@bombalihealth.nu. Anmäl senast en timma före mötet.
De anmälda kommer att få anvisningar i mail hur man ansluter till mötet.

DAGORDNING EXTRA ÅRSMÖTE/MEDLEMSMÖTE

  1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. Fastställande av dagordning.
  6. Val av auktoriserad revisor.
    Styrelsens förslag är Karl Bengtsson, KC Audit AB.
  7.  Mötet avslutas.

Välkomna med anmälan!
Styrelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published.